TERMES I CONDICIONS


Us preguem que llegiu atentament els termes i condicions de venda (d'ara endavant, ‘Termes i Condicions’) abans de contractar i/o adquirir, a través del lloc web ‘Mundana Life’, qualsevol producte i/o servei de la marca MUNDANA.


1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els Termes i Condicions regulen la relació entre QUILLET MUNDANA, SL (d’ara endavant, ‘MUNDANA’), empresa propietària de la marca comercial MUNDANA, i l'Usuari (d'ara endavant, el ‘Client/s’) relatives a la contractació i compravenda dels productes i/o serveis oferts per MUNDANA a través del lloc web ‘Mundana Life’ (d'ara endavant, el ‘Lloc Web’), domini del qual és titular MUNDANA.

L'accés al Lloc Web i la informació continguda en el mateix és gratuït, sense perjudici del cost derivat de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

La contractació i compravenda dels productes i/o serveis oferts per MUNDANA implica l'acceptació de totes les disposicions incloses en els presents Termes i Condicions, tal com es trobin redactades en el moment en el qual accedeixi al Lloc Web. En cas que el Client no es trobi conforme amb els Termes i Condicions no podrà contractar els productes i/o serveis oferts en el Lloc Web.

MUNDANA opera a través del Lloc Web i proporciona els seus serveis i/o productes a Andorra, Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos, Portugal, el Regne Unit, i el territori espanyol comprès per l'Espanya Peninsular, Balears, Canàries, Ceuta, Melilla i Gibraltar.


2. INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA

El Lloc Web és propietat de:

Identitat:

QUILLET MUNDANA, SL

CIF:

B67466946

Dades del registre mercantil:

Registre Mercantil de Barcelona, tom 47014, foli 78, full B538153, inscripció 1

Direcció postal:

Carrer de Manso 13, 4t 2a, Barcelona (CP 08015)

Telèfon de contacte:

+34 931 996 493

Correu electrònic:

[email protected]  


3. DECLARACIONS DE L’USUARI/CLIENT

El Lloc Web està destinat exclusivament a la venda directa de productes i/o serveis oferts per MUNDANA a consumidors finals, no a la revenda.

En contractar el Servei, el Client declara ser una persona major d'edat i tenir capacitat legal i jurídica suficient per a contractar els productes i/o serveis, i vincular-se als Termes i Condicions. 

El Client accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del Lloc Web i dels serveis i/o productes es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
Sense perjudici del que es disposa en la nostra Política de Privacitat, la utilització i la contractació de certs productes i/o serveis es troben condicionades al previ emplenament del pertinent formulari de registre. El Client manifesta l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi en l'esmentat formulari, i mantindrà, en tot moment, tota la informació actualitzada. En aquest sentit, s'entendrà i presumirà que tota la informació ha estat facilitada de manera directa pel propi Client.

Tanmateix, el Client declara que ha llegit prèviament, comprèn i accepta íntegrament els presents Termes i Condicions, a més de manifestar la seva plena vinculació a aquests.


4. CONTRACTACIÓ DELS PRODUCTES I SERVEIS DE MUNDANA

4.1. Formalització

L'ús o navegació, incloent la selecció de productes i/o serveis desitjats, pel Lloc Web, no exigeix subscripció o registre previs. No obstant, si desitgeu adquirir els nostres productes i/o serveis, amb caràcter previ a la realització del pagament us sol·licitarem de registrar-vos com a usuari i, per a això, haureu de completar el formulari de registre pertinent. Les dades personals proporcionades en el formulari de registre són necessàries per a dur a terme la gestió de la comanda sol·licitada.

En el Lloc Web s'ofereix l'adquisició de productes i/o una sèrie de productes a la vostra elecció (d'ara endavant, ‘Servei Mundana Discrecional’), a més de l'adquisició de productes i/o lots de productes mitjançant un servei de subscripció de packs que inclou productes de tercers i puntualment propis, el qual disposem en diferents modalitats (d'ara endavant, ‘Pack Mundana Subscripció’).

El Client haurà de seleccionar la modalitat d'adquisició dels productes i/o serveis desitjada. Per a més informació sobre les diferents modalitats, consulteu l'Apartat 4.3. Una vegada registrat com a usuari, ostentareu la condició de Client, i haureu de procedir a seleccionar el mètode de pagament que desitgeu. Per a més informació sobre els mètodes de pagament acceptats, consulteu l'Apartat 8.

La confirmació de contractació, amb independència que sigui el Servei Mundana Discrecional o el Pack Mundana Subscripció, s'entendrà formalitzada i efectiva quan s'hagi efectuat el pagament i s'hagi confirmat la seva correcta recepció. Per a això, MUNDANA us remetrà un correu electrònic de confirmació, en el qual us reflectirem les dades introduïdes i informarem que hem rebut i acceptat la vostra sol·licitud de subscripció i/o comanda.

Us recordem que les dades que hagueu introduït es presumiran com a correctes i veraces. Conseqüentment, MUNDANA no serà responsable per eventuals errors en les dades facilitades. Recomanem que verifiqueu que les dades proporcionades siguin correctes i, si no esteu conformes amb les dades reflectides en el correu electrònic de confirmació, podeu sol·licitar la seva modificació.

4.2. Confirmació documental

En finalitzar el procés de compra de Servei Mundana Discrecional i/o de subscriure-us a un Pack Mundana Subscripció, si ho desitgeu, podeu prémer sobre el botó ‘Imprimir’ amb la finalitat de descarregar-vos i/o imprimir la confirmació de la compra i/o de la subscripció.

Tanmateix, MUNDANA us remetrà un correu electrònic de confirmació de la vostra comanda i/o subscripció a l’adreça facilitada. En el cas que no rebeu el correu electrònic de confirmació durant el dia laborable següent al dia en què heu realitzat la comanda i/o subscripció, preguem que ens comuniqueu aquesta circumstància a la següent adreça: [email protected]

Us recordem que podreu visualitzar i/o descarregar les factures relatives a les comandes i/o subscripcions efectuades a MUNDANA quan ho desitgeu, a través del menú del Perfil d'usuari > Factures.

4.3. Modalitats d’adquisició

MUNDANA ofereix diferents modalitats d'adquisició dels seus productes i/o serveis. Us informem que solament us resultaran d'aplicació aquelles obligacions contingudes en el present Apartat que es refereixin a la modalitat d'adquisició contractada. Us oferim les següents modalitats:

Servei Mundana Discrecional: MUNDANA ofereix una diversitat de productes, podent el Client adquirir/comprar aquests productes, sense servei de subscripció de cap tipus.

Pack Mundana Subscripció: Us donem la possibilitat de subscriure-us de manera periòdica a un pack en el qual s’ofereixen diversos productes de tercers i, puntualment algun producte propi, amb caràcter quinzenal, mensual, trimestral, semestral o anual (d'ara endavant, ‘Subscripció’). En contractar una Subscripció, el Client accepta de realitzar un pagament únic i anticipat de manera obligatòria. La Subscripció es considerarà vàlida i vigent fins a l'últim termini de lliurament.

La Subscripció no es renova de manera automàtica, resultant que amb anterioritat a l'últim lliurament el Client serà informat de la finalització de la Subscripció, podent decidir si la renova.

Teniu disponible, en tot moment i de forma actualitzada, la informació sobre les modalitats del servei de Subscripció en el Lloc Web, específicament en les descripcions dels diferents packs disponibles.


5. ENVIAMENT I LLIURAMENT

5.1. Enviaments

Si heu adquirit productes mitjançant el Servei Mundana Discrecional, el seu enviament dependrà de la seva disponibilitat en l'estoc físic. Si es troba disponible l'enviament serà realitzat de manera immediata amb la finalitat de complir amb els terminis de lliurament d'aquesta modalitat. No obstant això, si no es troben disponibles haureu d'atendre-us a la disponibilitat de cada producte individualment.

En el supòsit de realitzar una comanda de diversos productes amb diferents disponibilitats, els mateixos s'aniran enviant en funció de la disponibilitat de cada producte. L'adquisició de diversos productes amb disponibilitat diferent, i el seu enviament en funció d'aquesta disponibilitat, no suposarà cap cost extraordinari per al Client. En el cas que existís alguna ruptura d'estoc o indisponiblitat puntual d'un article, MUNDANA es posarà en contacte amb el Client per a comunicar-li-ho immediatament i oferir-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-li aquest producte, procedir a la seva anul·lació i reemborsament.

Si heu optat per subscriure's a un Pack Mundana Subscripció, l'enviament dependrà del dia en què el Client s'hagi subscrit. Els enviaments del Pack Mundana Subscripció es realitzen amb l'anterioritat necessària per a garantir el lliurament en els terminis determinats.

5.2. Lliuraments

MUNDANA lliurarà els productes del Servei Mundana Discrecional i/o del Pack Mundana Subscripció en la direcció indicada pel Client, que haurà de situar-se dins del Territori. MUNDANA no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament proporcionada pel Client no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat per aquest.

El lliurament serà efectuat a través del nostre proveïdor logístic: SEUR, SA (‘SEUR’). MUNDANA no es responsabilitza de les possibles demores en el servei de lliurament com a conseqüència de causes alienes o de força major no relacionades amb MUNDANA.

En l'adreça indicada ha de poder fer-se el lliurament dels productes del Servei Mundana Discrecional i/o del Pack Mundana Subscripció dins de l'horari laboral habitual. El lliurament es considera efectuat a partir del moment que el producte ha estat posat a la disposició del Client en el lloc de lliurament indicat per ell mateix. A partir del moment de lliurament, el producte restarà sota responsabilitat del Client.

El lliurament dels productes del Pack Mundana Subscripció es realitza, per regla general, durant el segon i quart divendres de cada mes. Si el segon i/o quart divendres del mes és festiu, es realitzarà durant el següent dia laboral.

El lliurament de comandes del Servei Mundana Discrecional a Espanya Peninsular i Mallorca es realitzarà durant les VINT-I-QUATRE (24) hores següents a la confirmació i acceptació de la vostra comanda, sempre que aquests productes es trobin disponibles en l'estoc físic, i la comanda sigui realitzada abans de les QUINZE (15) hores.

El lliurament de comandes del Servei Mundana Discrecional a Andorra, Menorca, Eivissa, Gran Canària, Tenerife, Ceuta, Melilla i Gibraltar, i Portugal es realitzarà durant les QUARANTA-VUIT (48) hores següents a la confirmació i acceptació de la vostra comanda, sempre que aquests productes es trobin disponibles en l'estoc físic, i la comanda sigui realitzada abans de les QUINZE (15) hores.

El lliurament de comandes del Servei Mundana Discrecional en la resta del Territori (Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, i El Hierro) es realitzarà durant les SETANTA-DUES (72) hores següents a la confirmació i acceptació de la vostra comanda, sempre que aquests productes es trobin disponibles en l'estoc físic, i la comanda sigui realitzada abans de les QUINZE (15) hores.

El lliurament de comandes del Servei Mundana Discrecional en Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos i el Regne Unit es realitzarà durant les NORANTA-SIS (96) hores següents a la confirmació i acceptació de la vostra comanda, sempre que aquests productes es trobin disponibles en l'estoc físic, i la comanda sigui realitzada abans de les QUINZE (15) hores.

Els enviaments a Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla, Gibraltar i el Regne Unit són susceptibles de despatx duaner (DUA), amb la possible pèrdua de trànsit (+24 hores). El despatx duaner pot significar una ampliació de VINT-I-QUATRE (24) hores més en el termini de lliurament de la comanda.

La informació relativa a la disponibilitat o no disponibilitat del producte en estoc físic podeu trobar-la en la descripció dels productes comercialitzats per MUNDANA.

Si heu optat per subscriure-us a un Pack Mundana Subscripció, l'enviament dependrà del dia en què el Client s'hagi subscrit. Per regla general, el lliurament es realitza durant el segon i quart divendres de cada mes. Si el segon i/o quart divendres del mes és festiu, es realitzarà durant el següent dia laboral.

En cas que el Client es trobés absent en el moment del lliurament dels productes del Servei Mundana Discrecional i/o dels Pack Mundana Subscripció, el proveïdor logístic deixarà un avís indicant com procedir per a concertar un nou lliurament, sense cap cost per al Client. Els dos primers intents de lliurament no suposen cap cost per al Client, no obstant, el tercer intent es troba sotmès a l’autorització de MUNDANA. Si el Client desitja un tercer intent de lliurament, autoritzat per MUNDANA, tindrà un cost addicional que haurà de ser abonant pel Client. En aquests supòsits, MUNDANA solament es farà responsable del cost addicional del tercer intent com a conseqüència d'un error per part de MUNDANA en el moment de l'enviament.

Si, transcorreguts CATORZE (14) dies hàbils des de la data de l'avís, el Client no s'ha posat en contacte amb el proveïdor logístic per a concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats a MUNDANA i el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associades. Aquests imports seran descomptats de l'import del producte que el Client es compromet a retornar a MUNDANA.

MUNDANA disposa d’un servei anomenat Servei Mundana Click&Collect que permet fer comandes en el Lloc Web i recollir-les en el seu establiment físic a partir del següent dia laborable. Podeu consultar l’adreça de l’establiment aquí.

Si heu optat pel Servei Mundana Click&Collect, la vostra comanda serà processada dins de les VINT-I-QUATRE (24) hores següents a la confirmació i acceptació de la mateixa, sempre que els productes es trobin disponibles en l'estoc físic. Un cop processada la comanda, MUNDANA us remetrà un correu electrònic informant-vos de la disponibilitat per a recollir-la en l’establiment físic. El Client haurà d’esperar a rebre aquest correu electrònic abans de presentar-se a l’establiment. Podeu consultar l’horari d’obertura del mateix aquí.

5.3. Despeses de lliurament

En el Pack Mundana Subscripció els costos de lliurament s'inclouen en el preu de la modalitat de subscripció contractada.

En el Servei Mundana Discrecional, les compres disposen de quatre tarifes diferents, en funció de l'adreça indicada per al seu lliurament:

  • Tarifa 1: Espanya Peninsular, SET (7) euros
  • Tarifa 2: Andorra, Illes Balears i Portugal, DOTZE (12) euros
  • Tarifa 3: Illes Canàries, Ceuta, Melilla i Gibraltar, VINT (20) euros
  • Tarifa 4: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos i el Regne Unit, TRENTA (30) euros

Si heu optat pel Servei Mundana Click&Collect, el lliurament de la vostra comanda és gratuït.


6. PRODUCTES

En el Lloc Web de MUNDANA poden adquirir-se productes de gran varietat depenent de la modalitat que desitgeu contractar.

Fem tot el possible per a presentar els nostres productes amb fotos acurades i descripcions exhaustives amb la finalitat que siguin el més fidels possible. No obstant això, es poden produir lleugeres diferències de color, a causa de resolució de pantalla o canvi de proveïdor, o omissions quant a la presentació. Els canvis poden ser encara més significatius quan es tracti de productes artesanals. En aquest cas, la responsabilitat de MUNDANA no pot ser compromesa.

MUNDANA informa el Client que el nombre d'unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències en magatzem, però en alguns casos, l'estoc pot variar a causa d'errors humans o incidències informàtiques i el producte pot no està disponible en les quantitats demanades.

En el Servei Mundana Discrecional, si el producte no està disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat mitjançant correu electrònic de l'anul·lació total o parcial d'aquest. L'anul·lació parcial de la comanda deguda per la manca de disponibilitat no dona dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el Client vol retornar el producte lliurat, haurà de seguir l'estipulat en l'Apartat 9 (Devolucions).


7. PREUS

Els preus publicats en el Lloc Web són en euros, i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs aplicable en el dia de la comanda, i els altres impostos que poguessin correspondre per a Espanya Peninsular i les Illes Balears. Qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda en el Lloc Web.

El preu de la comanda s’indica amb o sense impostos en funció de l’adreça de lliurament: a) els productes per lliurar a Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla, Gibraltar i el Regne Unit no inclouen l’impost sobre la venda. b) Els productes per lliurar a la resta del Territori inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent.

No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen apart i han de ser acceptades pel Client.

Les ofertes sobre productes i/o serveis es troben degudament marcades i identificades com a tal i, si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

MUNDANA es reserva el dret de modificar els preus en tot moment, però els articles seran facturats al preu en vigor en el moment de realitzar la comanda.

En el cas que es detecti un error manifest en el preu d'un dels articles que el Client ha comprat, es cancel·larà la comanda al més aviat possible i es reemborsarà l'import íntegre. MUNDANA no està obligat a subministrar el producte al preu incorrecte si l'error en el preu és evident i inequívoc.

En les comandes amb destinació a Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla, Gibraltar i el Regne Unit, els lliuraments es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que es disposa en l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d'aquests territoris. Si no s'especifica de manera diferent, haurà de considerar-se que MUNDANA no es fa càrrec dels eventuals costos relacionats amb drets de duana i els corresponents impostos i aranzels dels enviaments amb les destinacions esmentades. Aquests costos estan, per tant, a càrrec del Client.

Els enviaments a Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla, Gibraltar i el Regne Unit són susceptibles de despatx duaner (DUA). En el cas que calgui pagar impostos i/o aranzels, aquests seran a càrrec del Client.


8. PAGAMENTS

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda del Servei Mundana Discrecional i/o se subscriu a un Pack Mundana Subscripció. Al preu inicial que figura en el Lloc Web per a cadascun dels productes oferts, se li sumarà les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents, excepte en el supòsit de contractar el Pack Mundana Subscripció. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

En realitzar la comanda i/o subscriure's a alguna de les modalitats disponibles, el Client pot triar lliurement d’abonar la seva compra a MUNDANA mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB, DISCOVER, MAESTRO i DINERS CLUB INTERNATIONAL, o mitjançant compte de PayPal.


9. DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT

9.1. Dret de desistiment 

D'acord amb la legislació en vigor, el Client té dret a desistir de la seva comanda en un termini de CATORZE (14) dies naturals sense necessitat de cap justificació. El termini de desistiment expirarà als CATORZE (14) dies naturals del dia que el Client va rebre la comanda i, en cas de lliurament de múltiples productes, encarregats pel Client en la mateixa comanda i lliurats per separat, des que el Client va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests productes.

Per exercir el dret de desistiment, us preguem que ens ho comuniqueu mitjançant notificació dirigida a:

Adreça postal: QUILLET MUNDANA, SL. Carrer de Manso 13, 4t 2a, Barcelona (CP 08015).

Correu electrònic: [email protected] 

Així mateix, per exercir el dret de desistiment, el Client haurà d’adjuntar en aquesta comunicació el Formulari de Desistiment convenientment emplenat amb les seves dades i les del/s producte/s a retornar. Podeu descarregar i/o imprimir l'esmentat formulari al peu del nostre Lloc Web > Atenció al Client > Formulari de desistiment.

Us recordem que la vostra decisió de desistir de la comanda ha de ser comunicada abans que venci el termini corresponent.

9.2. Excepcions al dret de desistiment

De conformitat amb l'article 103 del Text Refós de la Llei General per a la defensa de Consumidors i Usuaris, el Client no podrà exercir el dret de desistiment de:

Productes de menjar i beure, ja que són béns que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Productes de roba interior, incloent vestits de bany, quan el seu embolcall, embalatge o precinte que protegeix el producte per raons d'higiene, hagi estat obert, a excepció d'aquells que siguin defectuosos o amb tares.

Productes personalitzats.

En relació al Pack Mundana Subscripció, els packs o lots adquirits com a productes unitaris, no són susceptibles de desistiment-devolució parcial en ser considerat com a una unitat integra, no podent separar els seus productes.

9.3. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part del Client, reemborsarem el preu del producte íntegrament incloses les despeses de lliurament inicials, un cop verificada la recepció del producte objecte de devolució.

El Client ha de retornar el/els producte/s a MUNDANA, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de CATORZE (14) dies naturals a partir de la data què comunica la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si s’efectua la devolució dels productes abans que hagi conclòs aquest termini.

El dret a desistir del Client serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions què els va rebre. No es realitzarà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'aquest, de productes que no es trobin en les mateixes condicions que van ser lliurats o que hagin sofert algun mal disminuint la integritat del producte. Els productes han de ser retornats mitjançant els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents en cas que ho acompanyin, ja que en cas contrari el producte sofrirà una depreciació. L'enviament ha de fer-se utilitzant el mateix embalatge rebut per a protegir el producte. Per al supòsit que no pugui fer-se amb l'embalatge que es va lliurar, el Client haurà de retornar-lo en un embalatge protector equivalent amb la finalitat que el producte arribi al magatzem de MUNDANA amb les màximes garanties possibles. En tot cas, el Client haurà d’incloure una còpia del Formulari de Desistiment prèviament emplenat juntament amb el/s producte/s a retornar.

El Client es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte (els costos d'enviament del producte des del seu domicili fins al nostre magatzem).

El Client serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes.

Una vegada verificat el correcte estat del producte retornat, MUNDANA procedirà al reemborsament de l'import, incloses les despeses de lliurament inicials, en el termini màxim de CATORZE (14) dies naturals des de la recepció de la comunicació en la qual s'exercia del dret de desistiment per part del Client.

El preu a reemborsar és el que originalment figurava en la comanda. El reemborsament s'efectuarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial. Davant la impossibilitat de poder gestionar la devolució en el mateix mètode de pagament utilitzat pel Client, procedirem a reemborsar l'import mitjançant transferència bancària o mitjançant un altre mètode indicat pel Client.

9.4. Devolucions 

En el cas que l'enviament hagi sofert danys durant el transport, el Client haurà de comunicar aquesta situació a MUNDANA abans de les VINT-I-QUATRE (24) hores naturals posteriors a la seva recepció a l'adreça de correu electrònic [email protected]. En el correu electrònic haureu d'incloure una relació detallada dels danys apreciats i, adjuntar una fotografia. En aquest cas, MUNDANA iniciarà el procediment de reclamació a la companyia de transports per a substituir la mercaderia danyada sense càrrec addicional al Client.

En cas que els productes presentin tares o defectes de fabricació, el Client haurà de comunicar aquesta situació a MUNDANA abans de les VINT-I-QUATRE (24) hores naturals posteriors a la seva recepció enviant un correu electrònic [email protected], indicant el/els producte/s objecte de devolució, adjuntant una fotografia i una relació detallada dels defectes apreciats. Rebuda aquesta comunicació, MUNDANA procedirà a comprovar l'existència de la tara o defecte manifestat pel Client, podent sol·licitar quanta informació addicional consideri oportuna amb una finalitat comprovadora. Realitzades les comprovacions oportunes, en cas d'existència de tara o defecte de fàbrica, MUNDANA procedirà a tramitar la seva substitució per un altre producte d'idèntiques característiques, assumint els costos d'enviament del nou producte. Davant la impossibilitat de substituir el producte podreu sol·licitar el reemborsament de les quantitats pagades per aquells productes que, retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, us seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament inicials. No es reemborsaran les despeses de devolució que pogués incórrer el Client. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament utilitzat per a pagar la compra. Davant la impossibilitat de poder gestionar la devolució en el mateix mètode de pagament inicial, procedirem a reemborsar l'import mitjançant transferència bancària o mitjançant un altre mètode indicat pel Client.

MUNDANA no retornarà l'import o realitzarà cap reexpedició de la mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció de l'article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems.


10. RESPONSABILITAT

MUNDANA no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol merament enunciatiu i no limitatiu: 

Respecte del Lloc Web: MUNDANA no serà responsable pels danys directes i/o indirectes i/o intangibles soferts com a conseqüència de: 1) errors o retards en l'accés al Lloc Web per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa d’Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de MUNDANA. 2) Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del Lloc Web estiguin constantment operatius. 3) Dels errors o danys produïts al Lloc Web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client. 4) De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel Client per a l'enviament de la confirmació de la comanda o altres comunicacions informatives. 5) De la utilització que el Client pugui fer dels materials del Lloc Web o enllaços continguts en aquest, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del Lloc Web o de tercers. 6) De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en el Lloc Web, sent responsabilitat dels seus pares o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec. En tot cas, MUNDANA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Respecte de les obligacions assumides: MUNDANA no serà responsable per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides en els Termes i Condicions, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable (‘Causa de Força Major’). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del control raonable de MUNDANA i entre altres, els següents: 1) Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives. 2) Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. 3) Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. 4) Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. 5) Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. 6) Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. S'entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i que MUNDANA disposarà d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. MUNDANA posarà tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per a trobar una solució que permeti complir amb les seves obligacions malgrat la Causa de Força Major. 

Respecte de les comandes i/o serveis: MUNDANA no es fa responsable pels danys directes o indirectes i/o intangibles, incloent lesió personal, soferts com a conseqüència de la utilització i/o de la ingesta dels productes subministrats, la pèrdua de reputació, imatge, o dades, que pogués ocórrer durant l'ús dels serveis i lliuraments dels productes, amb independència que siguin del Pack Mundana Subscripció i/o del Servei Mundana Discrecional. Alguns dels productes provenen directament dels fabricants i/o tercers col·laboradors, i per tant són aquests els responsables que tals productes hagin estat certificats i hagin passat tots els controls sanitaris pertinents, per a ser posats a la disposició del públic en general. MUNDANA lliura els productes als Clients en el mateix estat, i tal com li han lliurat prèviament a ella els fabricants i/o tercers col·laboradors. Qualsevol mal causat pels productes haurà de ser reclamat directament als fabricants i/o tercers col·laboradors, declinant MUNDANA qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Especialment, MUNDANA no pot ser considerada responsable per qualsevol reacció al·lèrgica que els productes poden causar al Client.


11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

MUNDANA és una entitat summament preocupada pels interessos dels seus Clients, i per això ens preocupa la confidencialitat de les vostres dades i la vostra seguretat. La nostra preocupació va més enllà del compliment de la normativa vigent. Per això, us garantim que totes les dades que ens faciliteu seran tractades amb la màxima confidencialitat i seguretat per a evitar qualsevol alteració o pèrdua, així com tota informació personal proporcionada pel Client al gaudir dels nostres serveis serà utilitzada de conformitat amb la nostra Política de Privacitat. Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades personals, consulteu la nostra Política de Privacitat.


12. LLENGUA 

Tota la documentació referida a la contractació està disponible en català, castellà i anglès. En cas de dubtes en la interpretació, es prendrà com a referència el document en català.


13. MODIFICACIONS

Els presents Termes i Condicions són aplicables als serveis oferts per MUNDANA, els quals es regiran pels Termes i Condicions que a cada moment es trobin vigents, i, addicionalment, es complementen amb comunicacions individuals als Usuaris, l'Avís Legal i la Política de Privacitat. En cas de discrepància entre les condicions d'ús contingudes en l'Avís Legal i aquestes Condicions, prevaldran aquestes últimes.

Us informem que els Termes i Condicions podran ser objecte de modificació en qualsevol moment i, el seu contingut vigent podrà ser consultat a través de la secció denominada ‘Termes i Condicions’ que es troba al Lloc Web.


14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els Termes i Condicions d'aquest Lloc Web i les relacions entre l'usuari i MUNDANA es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola. Per a conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i MUNDANA, totes dues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.


15. GENERALITATS

Resolució de litigis en línia en matèria de consum: En compliment del que disposa el Reglament de la Unió Europea 524/2013, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, us informem que la Comissió Europea ha posat a la vostra disposició una plataforma online per a la resolució extrajudicial de conflictes en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Aquesta plataforma pot no estar disponible per a tots els països.

Col·laboració amb autoritats policials/judicials: MUNDANA podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i/o judicials competents, en el cas de detectar qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de delicte o falta penal.

Darrera actualització: 15.02.2024